పార్లమెంట్ లో B.C బిల్లును ప్రవేశపెట్టినందుకు O.B.C మోర్చా మిఠాయిలు పంచి సంబరాలు చేసుకున్నారు.

Category:

News, Trending

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*