తెలంగాణ మనఇంటి పార్టీ అధ్యక్షులు చెరుకు సుధాకర్ మరియు రాష్ట్ర కార్యదర్శి బుర్ర శ్రీనివాస్ గౌడ్ , తెలంగాణ బి సి సంగం నాయకుల ప్రెస్ మీట్.

Category:

General, News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*