ప్రముఖ సైకాలజిస్ట్ మున్ననూర్ హనుమంతరావు ఆధ్వర్యంలో మనోసిద్ధియోగ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అనంతరం సైకాలజిస్ట్ హనుమంతరావు మాట్లాడుతూ యోగ యొక్క ఆవశ్యకతను వివరించారు.

Category:

News, Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*